Esilehele
 Kasutajanimi:   Parool:  
 
 kasutustingimused
Kasutatavad mõisted

Veebisait - kõikide Telefonid.com domeeni ja alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, php, asp, css, js ja html failide) kogum.
Haldaja - Veebisaidi haldaja OÜ NetGaming
Kasutaja - Veebisaiti kasutav isik
Teenused - Haldaja poolt Veebisaidi kaudu pakutavad teenused


1. Kasutustingimuste üldsätted

1.1. Veebisaidi kasutamiseks peate nõustuma järgnevate kasutustingimustega ning võtma arvesse kõiki kohaldatavaid seaduseid ja määrusi. Veebisaidile pääsemise ja selle kasutamise kaudu nõustute Te ilma kitsenduste ja piiranguteta käesolevate kasututingimustega ning kinnitate, et need on ülimuslikud kõigi varasemate lepingute suhtes, mis on sõlmitud Teie ja Haldaja vahel. Kui Te ei nõustu käesolevate kasutustingimuste kõikide punktidega ilma kitsenduste ja piiranguteta, ei ole Teil Veebisaidi kasutamine lubatud.

1.2. Veebisaidi kasutamiseks loetakse käesoleva lepingu järgi mistahes Veebisaidil asuva dokumendi kasutamist ükskõik mis viisil.

1.3. Veebisaidi kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega nagu (kuid mitte ainult): Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera jne. Veebisaidi kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Telefonid.com veebilehtedele automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.

1.4. Telefonid.com Veebisaidi tavapärane kasutamine on tutvumine veebidokumentide sisuga üldotstarbelise veebilehitseja abil ning info üleslaadimine Veebisaidile vastavalt käesolevale lepingule.

1.5. Kõik toimingud, mis ei mahu punktis 1.4. defineeritud Telefonid.com Veebisaidi tavapärase kasutamise alla, vajavad eelnevat Haldaja seadusliku esindaja kirjalikku luba.

1.6. Kui mõni käesoleva lepingu punkt osutub kehtetuks seadustega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.


2. Autoriõigused

2.1. Veebisait ja kogu selle sisu, kaasa arvatud (kuid mitte ainult) andmebaasid, kõik tekstid ja pildid ning nende autoriõigused kuuluvad Haldajale või teistele isikutele, kusjuures kõik vastavad õigused on kaitstud, kui ei ole näidatud teisiti. Sealhulgas kuuluvad Haldajale autoriõigused Veebisaidil esitatud kasutatud telefonide andmete, kasutatud telefonide fotode, piltide, uudiste ja foorumi sõnumite osas. Juhul kui kasutaja ei ole kindle failide kogumite, piltide, tekstide lisamisel Telefonid.com andmebaasi, võtab kasutaja vastutuse enda peale ja vastutab selle eest, et lisatud informatsioon ja failide kogumid ei oleks vastuolus autoriõiguste või autoriõigustega kaasnevate õigustega.

2.2. Lisades Veebisaidile andmeid või teoseid (sealhulgas: telefonide kuulutusi, fotosid, pilte, faile, muusikafaile, video faile, foorumi sõnumeid) annab Kasutaja Haldajale üle tasuta autori varalised õigused. Haldajale kuulub ainuõigus Kasutaja poolt edastatud andmeid või teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse, edastada üldsusele.

2.3. Kasutajal ei ole õigust anda kolmandatele isikutele õiguseid enda poolt Veebisaidile lisatud andmete või teoste kasutamiseks Veebisaidi kaudu mis tahes viisil, sest see ainuõigus kuulub Haldajale.

2.4. Autoriõiguste või autoriõigusega kaasnevate õiguste või andmebaasi tegijate õiguste rikkumise puhul pöördub NetGaming OÜ kohtu ja/või politsei poole, sealhulgas teeb avalduse kriminaalasja algatamiseks ja/või esitab tsiviilhagi. Haldaja võib vastuolulise kasutajakonto sulgeda ilma Kasutajat ette teavitamatta.


3. Registreerumine ja privaatsus

3.1. Veebisaidi sisu lugemiseks pole registreerumine vajalik. Registreerumine on vajalik Veebisaidil kuulutuste avaldamiseks ning mitmete teiste Teenuste kasutamiseks(oma piltide, helinate või video failide keskkonda laadimiseks).

3.2. Veebisaidil registreerumine kehtib tähtajatult välja arvatud juhul kui minnakse vastuollu punktidega 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.4

3.3. Haldaja kohustub mitte avaldama registreerumisel kogutud informatsiooni kolmandatele isikutele.

3.4. Haldaja ei kasuta registreerunud Kasutajate kontaktandmeid Veebisaidi kasutamisega mitteseotud info edastamiseks.

3.5. Registreerunud Kasutaja kinnitab oma registreerumisega kasutustingimustega nõustumist ja nendest kinnipidamist.


4. Kliendi õigused ja kohustused

4.1. Kliendil on Veebisaidil õigus avaldada järgmiseid andmeid kuulutuse lisamisel (edaspidi Andmed):
4.1.1. tehnilisi spetsifikatsioone
4.1.2. varustust
4.1.3. hindu
4.1.4. pilte
4.1.5. müüja kontaktandmeid
4.1.6. kuulutuse kehtivuse aega

4.2. Kliendil on Veebisaidil õigus oma kasutajakontole laadida erinevaid faile, mis ei ole vastuolus punktiga 2.4.

4.2. Registreerunud Kasutaja on kohustatud esitama Andmeid, mis pole eksitavad, ebatäpsed või väärad.

4.3. Esitatavad Andmed peavad olema vastavuses heade tavade ja kommetega

4.4. Registreerunud Kasutaja on kohustatud kinni pidama intellektuaalsete õiguste kaitse seadustest.

4.5. Teenuseid ei tohi kasutada pettusteks või ebaseaduslikuks tegevuseks.

4.6. Registreerunud Kasutaja kohustub tagama, et tema poolt sisestatavad failid ja elektronposti saadetised ei sisalda viiruseid, ja muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad Veebisaidi normaalset tööd või mis salvestuvad kasutajate arvutisse ning häirivad või kahjustavad selle normaalset funktsioneerimist.

4.7. Registreerunud Kasutaja kohustub hoidma oma Telefonid.com keskkonda sisenemiseks vajalikke kasutajatunnust ja parooli sattumast kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui registreerunud Kasutaja on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.

4.8. Registreerunud Kasutaja peab Haldajat teavitama oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.

4.9. Kliendid sõlmivad ostu-müügi lepinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning vastutavad ise nende vahel sõlmitud lepingute ja ostu-müügi tingimuste täitmise eest.

4.10. Haldaja jätab endale õiguse saata Telefonid.com kasutajatele keskkonna uutest teenustest teateid kasutajate e-posti aadressile. Telefonid.com teenused on tasuta (v.a. lisateenused) ja selle kasutamine ei tohi olla vastuolus kasutajatingimustega. Haldaja ei vastuta saidi kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Haldaja jätab endale õiguse muuta reeglid vastavalt vajadusele ning teavitab kasutajat sellest Telefonid.com keskkonnas.

4.11. Ühe kuulutusega on mitme erineva objekti kuulutamine keelatud.


5. Muud Haldaja õigused ja kohustused

5.1. Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja Veebisaidi arengule ühepoolselt muuta kasutustingimusi ja hinnakirju.

5.2. Haldaja teavitab Kasutajaid kasutustingimuste või hindade muutustest Telefonid.com lehe vahendusel. Kasutajat eraldi kasutustingimuste muutumisest ei teavitata.

5.3. Haldajal on õigus piirata või tühistada Kasutaja kasutusõiguseid, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.

5.4. Haldajal on õigus kontrollida Kasutajate poolt sisestatud Andmeid ning eemaldada registreeritud kasutajakonto, eemaldada kasutaja poolt lisatud failide kogumeid või lisatud telefonide kuulutused, milles on ebatäpsed või eksitavad Andmed või mis muul moel rikuvad käesolevaid kasutustingimusi.

5.5. Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt sisestatud Andmete õigsuse eest ning müüdavate toodete kvaliteedi eest.

5.6. Haldaja ei vastuta müüdavate toodete päritolu ja seaduslikkuse eest (Näiteks: telefon on varastatud).

5.7 Haldaja ei vastuta kasutaja poolt lisatud failide kogumite eest, küll aga jätab Haldaja endale õiguse kontrollida kasutajate poolt lisatud andmete või failikogumite autoriõigustes või autoriõigusega kaasnevates õigustes.


6. Muud sätted

6.1. Kliendi ja haldaja vahelised vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
Viimati lisatud mudelid:

Nokia N900
Nokia E52
Nokia E52

Viimati kommenteeritud:

Sewon SG-2000
Siemens CX65
Nokia 6822


7527 registreerunut
2387 telefoni baasis
 
 
kasutustingimused

Kontaktid
Reklaam